«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ | БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫК ЕСЕП

Қаржы-экономикалық көрсеткіштер

№ р/с

Көрсеткіш, млн теңге

2016

(факт)

2017

(факт)

2018

(факт)

2019 (болжал)

2020 (болжал)

1

Өнімді іске асырудан және қызмет көрсетуден түскен табыс

181 310

219 892

260 400

255 094

286 085

1.1.

Электр энергиясын өндіру

124 085

151 861

185 355

170 870

195 569

1.2.

электр ұйымдардың ететін қамтамасыз Энергиямен  энергиясын сатуы

90 284

94 458

96 955

95 854

103 327

1.3.

Жылу энергиясын өндіру

13 991

17 370

21 674

20 015

20 005

1.4.

Электр энергиясын жеткізу және үйлестіру

33 448

38 058

40 020

38 384

42 364

1.5.

Химиялық тазартылған суды сату

1 662

1 672

1 824

1 790

1 827

1.6.

Жалға беру

3 504

3 289

3 542

3 502

3 502

1.7.

Өзгелер

778

1 701

1 597

3 790

3 865

2

Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

(136 127)

(159 611)

(188 356)

(205 395)

(219 707)

2.1.

Электр энергиясын өндірудің өзіндік құны

(91 658)

(107 795)

(129 110)

(132 047)

(142 070)

2.2.

Энергиямен қамтамасыз ететін ұйымдардың электр энергиясын сатудың өзіндік құны

(88 644)

(91 817)

(95 938)

(95 014)

(102 133)

2.3.

Жылу энергиясын өндірудің өзіндік құны

(13 699)

(17 122)

(20 023)

(20 036)

(21 039)

2.4.

Электр энергиясын жеткізудің өзіндік құны

(26 506)

(28 337)

(30 068)

(33 181)

(34 601)

2.5.

Химиялық тазартылған суды сатуды өзіндік құны

(1 614)

(1 644)

(1 736)

(1 766)

(1 823)

2.6.

Негізгі қызметтің өзге түрлерінің өзіндік құны

(215)

(443)

(640)

(977)

(965)

 

Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің амортизациясы

(41 053)

(43 824)

(52 364)

(50 868)

(54 474)

3

Жалпы түсім

45 184

60 281

72 044

49 699

66 378

4

 табыс түскен Қаржыландырудан (1)

3 396

2 805

2 333

341

794

5

Өзге табыстар

6 061

3 224

5 347

787

760

6

Өнімді сатуға және қызметтерді көрсетуге жұмсалған шығындар

(3 017)

(15 145)

(14 340)

(6 316)

(8 005)

7

Жалпы және әкімшілік шығындар

(12 826)

(12 709)

(13 018)

(15 274)

(13 385)

8

Операциялық табыс

29 341

32 427

44 686

28 109

44 987

9

Амортизация, пайыздар және КТС бойынша аударымдарға дейін түсім (EBITDA)

71 581

77 328

97 825

80 061

100 575

10

ландыруғажұмсалған Қаржы шығын (2) (3)

(19 218)

(29 182)

(33 129)

(30 804)

(28 032)

11

Негізгі шығындар өзге болған қызметтен емес (4)

(2 056)

(5 959)

(16 549)

(692)

(362)

12

ескерілетін бойынша әдіс қатысу Үлестік  табыс ұйымдардың  залал / құнсыздандыру инвестицияларды және үлесі

4 895

(26 636)

9 752

12 981

13 992

13

  түскен қызметтен Тоқтатылған табыс (залал)

2 494

1 670

(1 584)

2 292

0

 

залал табыс түскен кетуінен шығып ұйымдардың Еншілес ()

 

 

287

 

 

14

Салық салғанға дейінгі табыс (залал)

24 912

(21 650)

11 143

13 014

32 139

15

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар

(6 521)

(5 553)

(7 718)

(5 953)

(7 710)

16

Азшылық үлесті шегергенге дейінгі қорытынды табыс (залал)

18 391

(27 203)

3 425

7 061

24 429

17

Азшылық үлесі

632

681

184

282

282

18

Топтың Акционерлеріне тиесілі қорытынды табыс

17 759

(27 884)

3 241

6 779

24 147

1   ҚЕ-де 2018 ж. бағам айырмашылығынан түскен түсім «өзге түсімдер» бөлімінде көрсетілді
2   ҚЕ-де 2017 ж. бағам айырмашылығынан түскен сальдо «қаржылық шығын» бөлімінде көрсетілді
3   ҚЕ-де 2018 ж. бағам айырмашылығынан болған залал «қаржылық шығындар» бөлімінде көрсетілді
4   ҚЕ-де құнсызданудан болған залал (НЕТТО) «өзге шығындар» бөлімінде көрсетілді

Ескертпе: Табыстар мен өзіндік құнды ашып көрсету қызметтер түрі бөлігінде келтірілген (сегменттер бойынша емес) және алып тастауды ескермей көрсетілген.

2018 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен түсім 260 400 млн. теңгені құрады:

Шоғырландырылған түсім, млн. теңге

Қызметтің негізгі түрлері бойынша 2018 жылғы табыстың құрылымы

Электр энергиясын өндіру сегменті бойынша шоғырландырылған түсімнің өсімі электр энергиясын сату көлемінің және тарифтің өсуі есебінен жүзеге асты. Негізгі өсім электр энергиясын сату көлемін 14 113 млн. кВт•сағ-тан 18 340 млн. кВт•сағ-қа дейін арттыру және орташа салмақтанған тарифті 6,39 тенге/кВт•сағ-тан 6,8 тенге/кВт•сағ-қа дейін арттыру есебінен «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС кәсіпорны есебіне жатқызылды.

Үйлестіру және сату (өткізу) сегменттері бойынша түсім өсімі көлемдер мен тарифтердің артуымен байланысты.

Алдағы кезеңге болжам: 2019 ж. болжамда сатудан түсетін табыс 255 094 млн. теңге мөлшерінде жоспарланады, ол 2018 ж. фактіден 5 306 млн. теңгеге немесе 2 %-ға төмен. Азаю электр энергиясын өндіру мен беруге арналған тарифтердің төмендеуіне негізделген.

2020 ж. болжамда негізінде «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС есебінен электр энергиясын өндіру бойынша табыстың өсуіне байланысты 2019 ж. болжамға қарағанда табыс­тың ұлғаюы байқалады. Сондай-ақ, көлемдер мен та­риф­терді арттыру есебінен электр энергиясын жеткізуден және сатудан түскен табыстың өсуі болжанады.

Өндірушілеріне қарай бөлгенде өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен табыс

Көрсеткіш, млн теңге

2016

(факт)

2017

(факт)

2018

(факт)

2019 (болжал)

2020 (болжал)

Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен табыс

181 310

219 892

260 400

255 094

286 085

«Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС

62 729

90 177

125 598

114 861

125 812

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

90 284

94 458

96 955

95 854

103 327

«Алматы Электр Станциялары» АҚ

60 761

62 349

65 542

68 114

72 892

«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ

33 848

38 658

40 258

38 572

42 555

«Мойнақ СЭС» АҚ

9 919

10 889

10 217

8 842

14 647

«БЖЭС» 1 ЖШС

3 435

4 388

4 460

0

0

« СЭС Шардара » АҚ

3 157

3 405

3 318

2 731

5 924

« СЭС Бұқтырма » АҚ

3 503

3 288

3 541

3 502

3 503

Energy Solution center

334

666

937

1 391

1 391

«Green Energy» ЖШС

113

131

141

339

409

Топішілік айналымдар (алып тасталынған)

–86 773

–88 517

–90 567

–79 112

–84 374

1   2019 жылы «БЖЭС» ЖШС-ның 75 % үлесін сату қарастырылған

Компанияның негізгі қызметінен түскен табысының негізгі үлесін «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС, «Алматы Электр Станциялары» АҚ, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС құрайды. Сонымен қатар, табыстарды шоғырландырған кезде жалпы сомадан негізінде энергия өндіруші және үйлестіруші компаниялар бойынша топішілік айналымдар алынып тасталады.

Өнім мен көрсетілетін қызметтің өзіндік құны

Көрсеткіш, млн теңге

2016

(факт)

2017

(факт)

2018

(факт)

2019 (болжал)

2020 (болжал)

Отын

31 626

43 363

56 768

56 684

61 043

Еңбекақы және онымен байланысты шығындар

22 316

24 035

25 231

26 331

27 268

Сатып алған электр энергиясының құны

4 679

7 256

10 178

12 770

13 841

Негізгі құралдардың тозуы және МЕА амортизациясы

41 053

43 824

52 364

50 868

54 474

Жөндеу және дайындықта ұстап тұру

6 416

6 517

6 344

9 191

9 599

Электр энергиясын жеткізу бойынша қызметтер және өзге қызметтер

7 444

8 506

10 019

10 769

12 417

Материалдар

1 880

1 762

1 773

2 510

2 629

Сумен қамтамасыз ету

3 835

4 455

4 664

4 758

5 651

Желілердегі шығындар

198

205

193

1 317

1 363

Салықтар, табыс салығын қоспағанда

3 971

4 143

4 876

5 687

5 948

Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем

1 984

2 909

4 036

4 468

4 976

Бөгде ұйымдардың қызметтері

7 528

7 394

8 219

17 048

17 416

Басқа

3 198

5 241

3 690

2 993

3 083

Барлығы

136 127

159 611

188 356

205 395

219 707

1   ҚЕ-де 2017 ж. қоршаған ортаға енгізілген эмиссиялар үшін төлем «Басқалар» бабында көрсетілген
2   ҚЕ-де 2018 ж. қоршаған ортаға енгізілген эмиссиялар үшін төлем «Салықтар, табыс салығын қоспағанда» бабында көрсетілген

2018 жылғы қорытынды бойынша өзіндік құн 188 356 млн. теңгені құрады, бұл 2017 ж. фактіден 18 %-ға жоғары. Негізінде ұлғаю өндіріс және сату көлемдерінің өсуіне байланысты, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерге бағалардың ұлғаюы есебінен ауыспалы шығындар бойынша болды. Сондай-ақ негізгі құралдардың қызмет ету мерзімін қарастыру есебінен 19 %-ға амортизацияның ұлғаюы байқалады (әсіресе «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-да).

Қызметтің негізгі түрлері бойынша өзіндің құнның құрылымы

Алдағы кезеңге болжам: 2019 ж. болжамда сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құны арттырылған, бұл тауарлар мен қызметтер бағаларының өсуіне негізделген. Атап айтқанда, бөгде ұйымдардың қызметтеріне жұмсалған шығындар бойынша елеулі ұлғаю және қуат нарығының енгізілуіне байланысты жүктемені артуға электр қуатын дайындықта ұстап тұруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтердің туындау есебінен байқалады (бірыңғай оператор үшінші тарап болып табылады, осыған байланысты Компанияның топішілік айналымдарды төмендетіледі). 2020 ж. болжалда өзіндік құн бойынша шығындар өндіріс және сату көлемдерінің өсуіне байланысты ауыспалы шығындар бойынша табыстың өсуі есебінен, сондай-ақ тауарлар мен қызметтер бағасының артуы есебінен ұлғайды.

Сатуға арналған шығын, млн. теңге

2018 ж. қорытындысы бойынша сатуға арналған шығындар 2017 ж. қарағанда 805 млн. теңгеге азайды және 14 340 млн. теңгені құрады. Аталған ауытқу экспортталатын электр энергиясын жеткізуге 0,87 деңгейінде уақытша төмендетілген коэффициенттің енгізілуінен, сондай-ақ «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС бойынша РФ-ға электр энергиясын экспорттау көлемінің төмендеуінен болды.

2019 ж. болжамда 2018 ж. фактіге қарағанда сату шығындарының төмендетілуі электр энергиясын РФ-ға экспорт жасалмауына байланысты 56 % құрады.

Әкімішілк шығыстар, млн. теңге

2018 ж. қорытындысы бойынша әкімшілік шығындар 13 018 млн. теңгені құрады, бұл 2017 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 309 млн. теңгеге немесе 2 %-ға көп.

Алдағы кезеңге болжам: 2019 ж. болжамда әкімшілік шығыстар 2018 ж. деңгейден жоғары және 15 274 млн. теңгені құрайды. Ұлғаю негізінен трансформациялауға жоспарланатын шығыстар және инфляцияға жыл сайын индекстеу жүргізу есебінен болды. 2020 ж. болжамда әкімшілік шығыстар 2019 ж. болжалмен салыстырғанда 1 888 млн. теңгеге төмендетілді және трансформациялау шығыстарының төмендеуіне байланысты 13 385 млн. теңгені құрады.

Қаржылық шығыстар, млн. теңге

2018 ж. қорытындысы бойынша қаржылық шығыстар 33 129 млн. теңгені құрады, бұл 2017 ж. нақты көрсеткіштен 3 947 млн. тенгеге жоғары. Қаржыландыруға арналған шығыстардың ұлғаюы негізінде 2017 ж. ішіндегі долларлық еурооблигациялар бөлігінде өзара сабақтас­тықтың барынша жоғары мөлшерлемесі бар теңге номиналындағы заемдық құралдармен қайта қаржыландыру есебінен болған.

Алдағы кезеңге болжам: 2019–2020 жылдардағы болжалда қаржыландыруға арналған шығыстар заемдарды жыл сайын төлеу есебінен төмендейді.

Бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың пайдасындағы үлес және инвестицияларды құнсыздандыру

Көрсеткіш, млн. теңге

2016

(факт)

2017

(факт)

2018

(факт)

2019 (болжал)

2020 (болжал)

Бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың пайдасындағы үлес

4 895

(26 636)

9 752

12 981

13 992

2018. үлестік табыс ұқсас кезеңге қарағанда 36 388 млн. теңгеге ұлғая отырып, 9 752 млн. теңгені құрады.

Негізгі өзгерістер төмендегі активтер бойынша болды:

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ – өткен жылмен салыстырғанда залалдың 6 134 млн теңгеге азаюы мына факторларға байланысты:

  • оперциялық пайданың 1 841 млн. теңгеге өсуі (э/э орташа салмақтанған тарифті 6,6 теңге/кВт•сағ-тан 7,53 теңге/кВт•сағ-ға дейін арттыру);
  • активтерді құнсыздандырудан болатын шығындардың болмауы (2017 ж. активтерді құнсыздандырудан болған шығыстар 5 844 млн. теңге сомасында көрсетілген);
  • бағам айырмашылығы бойынша шығыстардың 2 997 млн. теңге сомасына артуы.

Forum Muider – пайданың 2 682 млн. теңгеге ұлғаюы негізінде «Богатырь-Комир» ЖШС бойынша ішкі нарықта көмірді сату көлемінің 4 859 мың тоннаға (16 %) ұлғаюы және экспорт бағасының 6,7 %-ға ұлғаюы есебінен болды.

Үлестік пайданың өзгеру динамикасы, млн. теңге

«Балқаш ЖЭС» АҚ – 2017 ж. «Самұрық-Энерго» АҚ БЕХС-тің «Активтердің құнсыздануы» 36-ға сәйкес БЖЭС-тегі инвестицияларды құнсызданудырудан болған шығындарды танығандықтан 2018 ж. шығын 27 571 млн. теңгеге азайды.

2019 ж. жоспарда пайда үлесі 12 981 млн. теңгені, 2020 ж. – 13 992 млн. теңгені құрайды.

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)

Көрсеткіш, млн. теңге

2016

(факт)

2017

(факт)

2018

(факт)

2019 (болжал)

2020 (болжал)

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда

2 494

1 670

(1 584)

2 292

2018 ж. қорытындысы бойынша 1 000 млн. теңге мөлшеріндегі тоқтатылған қызметтен болған залал «Манғышлак Мұнай» ЖШС және «Тегіс-Мұнай» ЖШС активтерінің құнын нарықтық бағаға дейін жеткізу есебінен болды. Сондай-ақ «Манғышлак Мұнай» ЖШС-да ҚХЕС 37-ге сәйкес өңірді әлеуметтік-экономикалық дамытуға арналған төлемдер бойынша міндеттемелер есептелді.

2019 жылғы болжалда тоқтатылған қызметке «Манғыш­лак Мұнай» ЖШС, «Тегис Мунай» ЖШС, «БЖЭС» ЖШС және «EWP» ЖШС активтері жатқызылды.