«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ | БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫК ЕСЕП

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР

АДБ

Азия даму банкі

АЖК

«Алатау Жарық Қомпаниясы»

АҚ

Акционерлік қоғам

Акционер

«Самұрық-Қазына» АҚ

«ШҚ АЭК» АҚ

«Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компаниясы» АҚ

«ОАЭК» АҚ

«Орталық Азиялық Электр энергетикалық Корпорациясы» АҚ

«АлЭС» АҚ

«Алматы электр станциялары» АҚ

«ЭҚРҚО» АҚ

«Электр энергиясы мен қуаты нарығының Қазақстандық операторы» АҚ

«МЭБК» АҚ

« Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ

«ССКӨБ» АҚ

«Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» АҚ

ӘБП

Әкімшілік-басқарушы персонал

АЭС

Атом электр станциясы

ҮАК

Үлкен Алматы көлі

Бенчмаркинг

«Самұрық-Энерго» АҚ-ға өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға септігін тигізетін нақты өзгерістерді іске асыру мақсатында өз жұмысын басқа компаниялардың практикасымен салыстыруына мүмкіндік беретін талдау әдістемесі

БК

«Богатырь Көмір» ЖШС

о.і.

Оның ішінде

ЖЭК

Жаңартылатын энергия көздері

ЖЭС

Жел электр станциясы

МКК

Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын

МҮИИДБ

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы

«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы/Топ

«Самұрық-Энерго» АҚ және оның еншілес және тәуелді компаниялары

МАЭС

Мемлекеттік аудандық электр станциясы

ГТЭС

Газ-турбиналық электр станциясы

СЭС

Су электр станциясы

ДО

Дизель отыны

ЕҚДБ

Еуропа қайта құру және даму банкі

ЕурАзЭҚ

Еуразиялық экономикалық қоғамдастық

СБАЕК

Сертификатталған Бухгалтерлер мен Аудиторлардың Еуразиялық Кеңесі

ЕЭҚ

Еуропа экономикалық қауымдастығы

ҚР БЭЖ

Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикалық жүйесі

ЛЗ

Ластағыш зат

КҚК

Күлқож қалдықтарының көлемдері

ҚХР

Қытай Халық Республикасы

Компания

«Самұрық-Энерго» АҚ

НҚК

Негізгі қызмет көрсеткіштері, жалпы Команияның, сондай-ақ оның басқарушы қызметкерлерінің қызметінің тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін Компания қызметінің тиімділік деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер (индикаторлар)

КМЖ

Корпоративтік менеджмент жүйесі

КАТ

Кокстік аз жентектелетін төмен метаморфталған көмірлер

КО

Корпоративтік орталық («Самұрық-Энерго» АҚ)

ҰОҚ

Ұшқыш органикалық қосылыстар

ЭЖЖ

Электр жеткізу желісі

ҚР ИЖТМ

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

ҚР ҰЭМ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

ХҚЕС

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары

ЕҚТ

Ең жақсы қолжетімді технология

ҰЭЖ

Ұлттық электр желісі

БАӘ

Біріккен Араб Әмірлігі

БК

Бірлескен компания

ЖШҚ

Жауапкершілігі шектелген қоғам

БҰҰ

Біріккен Ұлттар Ұйымы

ЕҚТА

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

БЭЖ

Бірлескен энергетикалық жүйе

ЗТБ

Заңды тұлғалардың бірлестігі

ҚР

Қазақстан Республикасы

РФ

Ресей Федерациясы

ЖАҚ

Жария акционерлік қоғам

ПГ

Парниктік газдар

ШРШ

Шектеулі рұқсат етілген шығарындылар

ШРТ

Шектеулі рұқсат етілген төгінділер

Даму жоспарының көрсеткіштері

Өндірістік, операциялық және қаржылық қызметті сипаттайтын көрсеткіштер. Көрсеткіштер Даму жоспарының құрамында бекітілетін, есепті және жоспарланатын мерзім ішіндегі қызмет нәтижелеріне сәйкес келетін сандық мәнге ие.

ӨҚҚ

Өрт қауіпсіздігі қағидасы

БҰҰДБ

Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы

ҚТҚ

Қауіпсіздік техникасы қағидасы

ЖКБ

Жүк тиеу-көлік басқармасы

ТПҚ

Техникалық пайдалану қағидасы

ПХД

Полихлорлы дифенилдер

РТҒА

Ресей табиғи ғылымдар академиясы

Тәуекел

Алға қойған мақсаттар мен міндеттерге жетуге ықпал етуі мүмкін оқиғалармен немесе әрекеттермен байланысты белгісіздікке душар болу

ҚР

Қазақстан Республикасы

РФ, Ресей

Ресей Федерациясы

ІАҚ

Ішкі аудит қызметі

ДК

Директорлар кеңесі

ОСЖ

Оқшауланған сыммен жабдықталған

ТМД

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

БОЛ

Берік органикалық ластағыштар

КСРО

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы

Стратегия

«Самұрық-Энерго» АҚ ұзақ мерзімді Даму стратегиясы

Қоғамның құрылымдық бөлімшелері

Қоғамның белгілі бір қызмет түрін атқаруға жауапты және ұйымдық құрылымға енген бөлімшелер (департаменттер, қызметтер)

ТБЖ

Қызметтің тиімділігін басқару жүйесі

АҚШ

Америка Құрама Штаттары

АТП АЭА

«Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы

ЭМЖ

Экологиялық менеджмент жүйесі

КЭС

Күн электр станциясы

ТҰК

Трансұлттық компания

ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

«АЭС» ЖШС

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

«ҚКЖ» ЖШС

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

«БЖЭС» ЖШС

«Бірінші жел электр станциясы» ЖШС

ЖЭС

Жылу электр станциясы

ЖЭО

Жылу электр орталығы

ОШШ

Отынның шекті шығыны

ҚКҚ

Құрғақ күл қондырғысы

Қор

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

ШарСЭС

«Шардара СЭС» АҚ

ГРЭС-1

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС

ГРЭС-2

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ

ЭӨҰ

Энергия өндіруші ұйым

ЭЖҰ

Энергиямен жабдықтаушы ұйым

CAP

Сертификатталған бухгалтер-практик (Certified Accounting Practitioner)

CASA-1000

Орталық Азия-Оңтүстік Азия энергетикалық жобасы (Central Asia-South Asia)

CO2

Көміртегінің қос тотығы

CPA

Сертификатталған бухгалтер (Certified Public Accountant)

DiPCPIA

Сертификатталған кәсіби ішкі аудитордың дипломы (Certified Professional Internal Auditor Diploma)

DipPIA

Кәсіби ішкі аудитордың дипломы (Professional Internal Auditor Diploma)

EBITDA

Несиені пайдалануға, салыққа, тозу мен өтелімге жұмсалған шығындарды шегергенге дейінгі операциялық табыстар (ағылшынша Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)

EBITDA margin

EBITDA бойынша тиімділік, EBITDA-ның табысқа қатысы

ERG

«Еуразия Тобы» ЖШС

EVA

Экономикалық қосылған құн

GRI

Есептілік жөніндегі жаһандық бастама (Global reporting initiative)

IFA (DipIFA)

Халықаралық Аудит және Менеджмент Дипломы (Diploma of the International Institute of Audit and Management)

IoD UK

Британия директорлар институты (Institute of Directors, United Kingdom)

ISO

Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (International Organization for Standardization)

KEGOC

«KEGOC» акционерлік қоғамы

LTIFR

Жұмыс уақытын жоғалта отырып, жарақаттанушылық жилігінің коэффициенті, жұмыс орнында атқарылған 1 миллион сағат жұмыс уақытын жоғалта отырып алынған жарақаттар саны

NAV

Таза активтердің шамасы

NOx

NO және NO2 азот тотығының жинақтық атауы

PESTEL-анализ

Компанияның бизнесіне әсер ететін саяси (Political), экономикалық (Economic), әлеуметтік (Social), технологиялық (Technological), экологиялық (Environmental) және құқықтық (Legal) факторларды анықтауға арналған маркетингтік құрал

SO2

Күкірт тотығы

SWOT

Сыртқы және ішкі ортаға жағымды/ жағымсыз факторлардың әсерін талдау

Өлшем бірліктері


%

Пайыз

ГВтч

Гигаватт сағат

ГДж

Гигаджоуль

Гкал

Гигакалория

кВ

Киловольт

кВтч

Киловатт сағат

км

Километр

м

Метр

м3

метр Текше

МВА

Мегавольт-ампер

МВт

Мегаватт

мг/нм3

Нормадағы текше кубқа миллиграмм

Млн

Миллион

Млрд

Миллиард

мың

Мың

э/э

Электр энергиясы